Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.bass-tools.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.bass-tools.eu jest prowadzony przez firmę:

BASS TOOLS Marcin Klewek, Mariusz Klewek, Damian Uruszczak S.C.

ul. Brzeska 102D, 08-110 Siedlce
Nip. 821-25-18-473
Regon 141280177
zwany dalej Sprzedawcą.
3. Adres do korespondencji:

BASS TOOLS S.C.
ul. Brzeska 102D, 08-110 Siedlce

Infolinia : 801 044 124
z tel. kom.: 22 460 21 07
fax: 25 751 91 56

e-mail: sklep@bass-tools.eu


4. Kupującym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwanym dalej Kupującym/Kupującymi.

5. Zakup w sklepie internetowym www.bass-tools.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Przedmiot sprzedaży

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania między Sprzedawcą a Kupującymi za pomocą sieci Internet umów sprzedaży, których przedmiotem są towary wystawione w chwili składania zamówień na stronie www.bass-tools.eu

III. Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:
1. produkt/produkty – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Produkty oferowane przez bass-tools.eu pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi. Towary są nowe oraz wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
2. sklep internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.bass-tools.eu, w ramach którego klientom oferowane są Produkty.
3. Konsument - osoba fizyczna, która nabyła produkt w celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą czy zawodową;
4. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
5. Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie sprzedawcy;
6. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);

IV. Postanowienia ogólne

1. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.bass-tools.eu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego ( Dz.U/ Nr 16 poz. 93 z póź. zm.). Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen produktów prezentowanych w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.
3. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącym stanem magazynowym Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku otrzymania zapłaty ceny Sprzedawca zwróci mu otrzymaną sumę pieniężną.
4. Składający zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu internetowego.

V. Warunki zamówienia

Zamówienie w sklepie internetowym można składać poprzez:
1. wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego
2. drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres : sklep@bass-tools.eu
3. Kupujący składający zamówienie poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej lub adres e-mail składa oświadczenie o akceptacji regulaminu sklepu internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zamówienie jest dokonane z chwilą przekazania przez Kupującego wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.
4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia.
5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia w przypadku częściowego lub błędnego wypełnienia formularza zamówienia bądź błędnie podanych danych koniecznych przesłanych drogą elektroniczną na adres email sklepu Internetowego.
6. Klient w ramach serwisu www.bass-tools.eu może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje w następujących sytuacjach: w ramach akcji promocyjnych, konkursów organizowanych przez www.bass-tools.eu.

VI. Właściwości produktów

Prezentowane w sklepie internetowym fotografie produktów i inne formy ich wizualizacji oraz prezentacji nie oddają ich rzeczywistej wielkości, mają jedynie charakter informacyjny.

VII. Płatności i ceny

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
    a) przedpłatę na rachunek bankowy sprzedawcy prowadzony przez PKO BP S.A. nr 76 1020 4476 0000 8002 0147 4204
     b)  gotówkę przy osobistym odbiorze towaru w punkcie wskazanym w sklepie internetowym 
2. W tytule płatności kupujący podaje numer zamówienia.
3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają VAT.
4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez kupującego zamówienia.
5. Jeżeli produkt, w wyniku problemów technicznych będzie figurował w sklepie internetowym z ceną równą 0 (zero) zł, sklep nie ma obowiązku sprzedać go Klientowi w tej cenie.

VIII. Realizacja zamówienia

1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka..
 2. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego dnia nie później jak w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego i otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub przekazem. W przypadku wyczerpania stanów magazynowanych zamawianego produktu, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas konieczny do skompletowania zamówienia. Kupujący zostanie zawiadomiony o nowym terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia. Konsument może od umowy odstąpić.
3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży przed wysłaniem przez Sprzedawcę zamówienia informując o tym fakcie sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e mail: sklep@bass-tools.eu. Nie dotyczy to jednak zamówień specjalnych w szczególności dotyczących produktów spoza oferty prezentowanej w sklepie internetowym i posiadających właściwości określone przez kupującego indywidualnie.
4. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia określonego w pkt 3 powyżej, Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane od niego środki pieniężne w terminie 14 dni od dnia otrzymania od niego informacji o rezygnacji z zamówienia.
5. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Kupującego na formularzu zamówienia lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku podania błędnego adresu, Kupujący odpowiada za szkodę jaką poniósł Sprzedawca realizując zamówienie.
6. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Kupującego, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia. Paragon lub faktura jest dowodem zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisuodbiorcy.
7. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
8. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący.
9. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi przesyłki. Aktualny cennik przesyłek znajduje się na stronie internetowej sklepu.
10. W przypadku nieobecności Kupującego w miejscu odbioru przesyłki pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni i liczony od dnia pozostawienia Awizo. Po tym terminie towar zostanie przesłany do Sprzedawcy na koszt kupującego.
11. Przed dokonaniem odbioru przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu.
12. Jeżeli Kupujący odbierając przesyłkę stwierdzi jej ubytek lub uszkodzenie jest obowiązany odmówić przyjęcia przesyłki, żądając od pracownika firmy kurierskiej protokolarnego ustalenia stanu przesyłki i okoliczności powstania szkody (wzór poprawnie wypełnionego dokumentu) oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
13. Kupujący jest obowiązany w ciągu 14 dni kalendarzowych zawiadomić na piśmie Sprzedawcę o ubytku lub uszkodzeniu przesyłki oraz przesłać mu protokół szkody i nr listu przewozowego.

IX. REKLAMACJE

1. Reklamacje można wnosić w następujący sposób:
    a) pisemnie na adres Bass Tools S.C. ul. Brzeska 102D; 08-110 Siedlce
    b) osobiście w siedzibie sprzedawcy.

2. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
    a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Kupującego;
    b) numer zamówienia;
    c) oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
    d) numer konta bankowego Kupującego;
    e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
    f) określenie roszczenia;
    g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej;

3. Do reklamacji Kupujący obowiązany jest dołączyć kopię dowodu zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności paragon, fakturę VAT.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie , nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z informacjami z pkt. 2 niniejszego paragrafu.

5. Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

6. Jeżeli sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obinżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodnościdla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

11. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

13. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.

14. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

15. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 1.

16. Konsument może przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego może skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów.

17. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

18. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

X. Prawo odstępienia od umowy / zwrot

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” (wzór), stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego albo złożenie go wraz z towarem w siedzibie firmy Bass Tools S.C.

4. Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby: Bass Tools S.C., ul. Brzeska 102D, 08-110 Siedlce.

5. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Kupujący konsument wskaże w Formularzu zwrotu numer rachunku bankowego albo adres dla przekazu pocztowego Sprzedający wg tego wskazania zwróci pieniądze. W przypadku wskazania przez Kupującego zwrotu w siedzibie firmy, zwrot zostanie zrealizowany natychmiast w postaci wypłaty gotówkowej.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. 

XI. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

4. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

XII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudzień 2014 r.

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu.

3. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@bass-tools.eu

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

6. Niniejszy regulamin jest dostępny w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.